Chi tiết tin tức
21/10/2021
Những mẫu câu thông dụng trong báo cáo tiếng Anh

Đối với người đi làm, thì việc viết báo cáo là một phần không thể thiếu trong các nhiệm vụ của bạn dù bạn làm việc tại bất kỳ vị trí nào. Đặc biệt, nếu bạn làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài; việc viết báo cáo tiếng Anh cần tuân theo một số quy tắc chung về bố cục và cách dùng câu, dùng từ.

Vậy bạn đã biết cách viết báo cáo bằng tiếng Anh chuẩn mực?

Hôm nay, IIG Academy sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích để có một bài báo cáo hoàn hảo. Hãy cùng tìm hiểu nhé !

  1. Giới thiệu

 • I summarise below / Below is a summary of the most important relevant points as well as some recommendations – Tôi tôi tóm tắt dưới đây/ dưới đây là một bản tóm tắt những điểm quan trọng nhất cũng như là một số kiến nghị
 • This report looks into… and suggests… – Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…
 • This report studies… and recommends… – Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…
 • The aim/purpose of this report is to consider/suggest/… – Mục đích của báo cáo này là để xem xét, đề nghị
 • This report is intended to… –  Báo cáo này nhằm
 • The purpose/aim/intention of this report is to outline/present/discuss the meeting held on …/the progress of …/the decision of the committee … – Mục đích của báo cáo này là trình bày / thảo luận về cuộc họp được tổ chức về… /tiến độ của… / quyết định của ủy ban…
 • As requested, this is a report concerning/regarding the matter/subject of… –  Theo yêu cầu, đây là một báo cáo liên quan / liên quan đến vấn đề / chủ đề của…
 • This report contains the (relevant) information/details of/concerning … which you requested/asked for… – Báo cáo này chứa thông tin / chi tiết (có liên quan) về … mà bạn đã yêu cầu

2. Phần nội dung chính ở báo cáo

 • The collected data of … revealed that….. – Dữ liệu thu được từ….đã chỉ ra rằng…
 • This graph clearly shows you…..  – Biểu đồ này rõ ràng cho thấy…..
 • This chart illustrates the figures …- Biểu đồ này minh họa các số liệu…
 • This graph gives you a breakdown of….  – Biểu đồ này cho thấy sự sụt giảm của của…
 • There is a significant problem of …- có một vấn đề quan trọng về…
 • This can be looked at by…- điều này có thể được xem xét bởi…
 • One way to examine this point is – một cách để khảo sát điểm này là…
 • It is important to….. – đó là quan trọng để…
 • The approach used here – cách tiếp cận/ phương pháp được sử dụng ở đây là

3. Đề xuất kiến nghị

 • It would seem that ……….. the best idea –  Có vẻ như ………… là lựa chọn hợp lý nhất
 • Having considered the options, …….-  Sau khi xem xét các lựa chọn…….
 • I would like to suggest/recommend…….- tôi muốn đề xuất/ kiến nghị…….
 •  You may wish to consider …- Anh có thể xem xét…
 • I would therefore recommend that ………. – Vì vậy tôi xin đề nghị chúng ta……..
 • It might be advisable / preferable / desirable / commendable to… (Để cải thiện tình hình, công ty có thể áp dụng biện pháp…)
 • In the light of the report, I make the following recommendations. (Dựa trên kết quả khảo sát, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau.)
 • I strongly recommend that…/ I have no hesitation in recommending that… / – …Tôi đề xuất rằng…

4. Kết luận báo cáo

That brings me to the end of my report. I’ve talked about…. – Tôi xin dừng bài nói hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…
Well, that’s about it for now. We’ve covered…. – Trên đây là tất cả nội dung bài báo cáo hôm nay. Chúng ta vừa bàn tới…
In brief/To summarize, we…. – Tóm lại, chúng ta…

iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Học viện IIG – Thương hiệu đào tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc giúp con chinh phục những ước mơ xa